PRIVACYBELEID

www.tomorrowland.com (hierna aangeduid als de “Website”) is eigendom van ID&T BVBA, statutair gevestigd en kantoorhoudende te B – 2000 Antwerpen (België), aan de Leuvenstraat 3, bus 2.2. (hierna te noemen “ID&T” of “wij”).

Alle services die via de Website beschikbaar worden gesteld worden hierna aangeduid als de “Service”.

Hereinafter, all the services accessible through the Website are referred to as the “Service”.

Belgische Wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992

ID&T verbindt zich tot naleving van de Belgische Wet van 8 december 1992 (zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998) tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de behandeling en verwerking van persoonsgegevens, overeenkomstig Europese Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 24, 1995.

De Wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Privacy­richtlijn kunnen worden geraadpleegd op: www.privacycommission.be.

Wijze van verzamelen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verzameld en behandeld op basis van in te vullen vragenlijsten.

Alle persoonsgegevens die ID&T op basis van de Service verzamelt, worden verstrekt op basis van vrijwilligheid. U bent in geen geval verplicht informatie te verstrekken.

Minderjarigen mogen uitsluitend van de Service gebruikmaken onder toezicht van ten minste één ouder. ID&T is niet aansprakelijk indien minderjarigen gebruikmaken van de Service zonder het voorgeschreven ouderlijk toezicht.

Verplichte en optionele persoonsgegevens

U kunt in het kader van het gebruik van de Service worden verzocht elektronische formulieren/vragenlijsten in te vullen. Bepaalde, duidelijk als zodanig aangegeven, velden/vragen moeten verplicht worden ingevuld teneinde gebruik te kunnen maken van de Service. De overige velden/vragen zijn optioneel.

Het invullen van de optionele velden/vragen stelt ID&T in staat sneller contact met de gebruiker op te nemen en/of informatie te verkrijgen die relevant is in het kader van het gebruik van de Service.

Cookies, Logfiles en gegevensopslag

ID&T kan tijdens uw gebruik van de Service vanaf domein www.tomorrowland.com cookies aan uw browser versturen.

Een cookie is een gegevensbestandje dat gewoonlijk een anonieme, unieke identificatiecode bevat en dat van de computer van een website naar uw computer wordt verzonden en op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

ID&T slaat geen persoonsgegevens op in een cookie die gebruikt kunnen worden om individuele personen te identificeren en gebruikt de cookies niet om de gebruiker op enigerlei wijze te volgen.

Hoewel cookies nodig zijn om volledig van de Service en alle eigenschappen daarvan gebruik te kunnen maken, kunt u altijd weigeren cookies te aanvaarden door de betreffende instellingen op uw browser te wijzigen.

Doel

Persoonsgegevens kunnen door ID&T uitsluitend voor een van de volgende doelen worden verzameld en verwerkt:

  • voor registratie en deelname aan de Service (inclusief maar niet beperkt tot Competities);
  • voor onderzoeks- en statistische doeleinden;
  • om ID&T of haar partners in staat te stellen contact met u op te nemen in verband met de Service of daaraan verbonden aanvullende diensten;
  • ter verbetering van de content en kwaliteit van de Service;
  • om algemene profielen te generen (maar niet van individuele personen).

Recht op toegang tot en wijzigingen van persoonsgegevens.

U heeft te allen ten tijde het recht de status van de door ID&T van uw verzamelde en verwerkte persoonsgegevens in te zien. U kunt dit recht uitoefenen door een e-mail sturen aan info@tomorrowland.com of een schriftelijk verzoek daartoe te sturen naar het in artikel 10 van dit Privacybeleid vermelde adres.

ID&T stelt u zo snel mogelijk na ontvangst van uw verzoek, en nadat wij uw identiteit hebben vastgesteld, in kennis van de status van uw persoons­gegevens.

In geval van een fout, onvolkomenheid of onvolledigheid in uw persoons­gegevens, kunt u ons verzoeken dit te herstellen.

Indien u van mening bent dat de Service niet overeenkomstig de wet tot bescherming van persoonsgegevens wordt uitgevoerd, verzoeken wij u contact met ons op te nemen op het in artikel 10 van dit Privacybeleid genoemde adres.

Toestemming en verwijdering

Door gebruik te maken van de Service gaat u uitdrukkelijk akkoord met het Privacybeleid van ID&T.

Indien u wenst dat uw persoonsgegevens uit onze database worden ver­wijderd, kunt u hiertoe een verzoek indienen door een e-mail te sturen aan info@tomorrowland.com of een schriftelijk verzoek daartoe te sturen naar het in artikel 10 van dit Privacybeleid vermelde adres. Wij zullen uw persoons­gegevens vervolgens zo spoedig mogelijk verwijderen, behoudens uiteraard voor zover wij deze gegevens dienen te bewaren overeenkomstig de wet of een overeenkomst.

Eigendom

Alle in verband met de Service verzamelde informatie en persoonsgegevens zijn het eigendom van ID&T en worden uitsluitend gebruikt overeenkomstig de in dit Privacybeleid opgenomen uitgangspunten en bepalingen.

Overige bepalingen

Dit Privacybeleid laat het recht van ID&T onverlet om jegens bepaalde gebruikers van de Service verdergaande handelingen uit te voeren, op grond van een overeenkomst, de wet, regelgeving, etc.

U gaat ermee akkoord dat ID&T dit Privacybeleid van tijd tot tijd kan wijzigen.

Contactgegevens

ID&T BVBA
Leuvenstraat 3 bus 2.2.
B – 2000 Antwerp
België

Website: www.tomorrowland.com

E-mail: info@tomorrowland.com