Algemene Voorwaarden

Tomorrowland 2023

Algemene Voorwaarden Tomorrowland 2023

 • Bijlage 1: Toegang tot het Festival
 • Bijlage 2: Huisregels
 • Bijlage 3: Cashless betalingen
 • Bijlage 4: Voucher Sale
 • Bijlage 5: DreamVille
 • Bijlage 6: Business Packages
 • Bijlage 7: Buurtverkopen

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de aankoop van Festivalproducten en/of -diensten door de Klant via alle Officiële Verkoopkanalen en het daaropvolgende gebruik van deze Festivalproducten en/of -diensten door de Festivalbezoeker (allen zoals hierna gedefinieerd).

1 DEFINITIES 

1.1      Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en het Officiële Verkoopkanaal (zoals van toepassing) voor de aankoop van Festivalproducten en/of -diensten. Deze Overeenkomst bestaat uit de onderhavige Voorwaarden, de aankoopbevestiging en alle andere bepalingen die als bijlage bij deze Voorwaarden zijn gevoegd of waarnaar in deze Voorwaarden wordt verwezen, en/of de aankoopbevestiging en de algemene voorwaarden van See Tickets en/of de Travel Partner (zoals van toepassing).

 

1.2      Bracelet Fee: De prijs die wordt aangerekend bij een Pick Up-verkoop, waarbij de Tomorrowland Bracelet kan worden afgehaald aan de Pick Up-kassa op het Festival of in DreamVille. De Bracelet Fee wordt vóór de officiële start van de ticketverkoop voor het Festival bekendgemaakt op www.tomorrowland.com. Treasure Cases zijn niet inbegrepen bij toegangstickets aangekocht in het kader van een Pick Up-verkoop.

1.3      Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, inclusief de bijlagen.

1.4      Cashless Account: de onlineaccount die de Festivalbezoeker via zijn Tomorrowland Account kan aanmaken bij de betreffende provider met het oog op de aankoop van Pearls, waarvoor de specifieke voorwaarden uit Bijlage 3 gelden;

1.5      Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in het kader van zijn of haar commerciële, zakelijke, ambachtelijke of beroepsmatige activiteit.

1.6      Klant, U, Uw, Main Buyer: de consument, de rechtspersoon of de feitelijke vereniging die de Overeenkomst aangaat voor de aankoop van de Festivalproducten en/of -diensten zoals hierin bepaald.

1.7      DreamVille: De officiële camping van het Festival met verschillende verblijfsmogelijkheden zoals verkocht in de DreamVille Packages, onder voorbehoud van de bepalingen in Bijlage 5.

1.8      DreamVille Packages: de Festivalproducten en/of -diensten die ook verblijf op DreamVille omvatten en waarop de bepalingen in Bijlage 5 van toepassing zijn.

1.9      Exchange Desk: Het enige officiële verkooppunt voor Tomorrowland-tickets en DreamVille Packages die rechtstreeks worden gekocht bij de Festivalorganisator (via het platform See Tickets), dat gedurende een beperkte periode operationeel is, te specificeren op de website van Tomorrowland, en toegankelijk via de Tomorrowland Account van de Main Buyer. De Exchange Desk is niet open voor aankopen die worden gedaan bij andere partijen, zoals TL Travel en/of Travel Partners, guest tickets, voordeeltickets, hospitality of B2B.

1.10    Festival: de editie van 2023 van het elektronische dansmuziekfestival 'Tomorrowland', dat plaatsvindt in het Provinciaal Domein De Schorre (Boom, België), van 21 juli tot en met 23 juli 2023 ('Weekend 1') en van 28 tot en met 30 juli 2023 ('Weekend 2').

1.11    Festivalorganisator: WEAREONE.world BV, met maatschappelijke zetel in de Korte Vlierstraat 6, 2000 Antwerpen, België, en ondernemingsnummer BE 0867.239.782, de organisator en producent van het Festival.

1.12    Festival Travel Package: de verschillende pakketreizen die door TL Travel en/of de Travel Partner te koop worden aangeboden, met (afhankelijk van het specifieke package) een toegangsticket voor het Festival, verblijfsaccommodatie, vluchten en vervoer. Voor de Festival Travel Packages gelden bijzondere verkoopsvoorwaarden. Bij aankoop van zo'n pakket zal U worden gevraagd om die voorwaarden apart te accepteren. Bij enig conflict hebben die bijzondere voorwaarden te allen tijde voorrang op deze Voorwaarden.

1.13    Festivalproducten en/of -diensten: de producten en/of diensten met betrekking tot het Festival, zoals aangeboden aan en gekocht door de Klant via de Officiële Verkoopkanalen, d.w.z. (i) de Festivalorganisator voor de aankoop van toegangstickets voor het Festival (waaronder packages zoals Dreamville Package, Full Madness Package, zoals in detail beschreven op www.tomorrowland.com) en (ii) TL Travel of de Travel Partner voor de aankoop van Festival Travel Packages. Vouchers kunnen bij een dergelijke aankoop worden toegevoegd en variëren naargelang van het Officiële Verkoopkanaal, volgens de voorwaarden uiteengezet in Bijlage 4. Pearls kunnen worden gekocht via de Cashless Account en op het Festival, volgens de voorwaarden voor cashless betalingen zoals uiteengezet in Bijlage 3.

1.14    Festivalterrein: het Provinciaal Domein De Schorre (Boom, België).

1.15    Festivalbezoeker: De natuurlijke persoon die het Festival bezoekt en daartoe in het bezit is van een geldig toegangsbewijs, zoals een geregistreerde Tomorrowland Bracelet op zijn/haar naam (zoals bepaald in deze Overeenkomst) en uiteindelijk de Festivalproducten en/of -diensten gebruikt volgens de Overeenkomst (zoals bijvoorbeeld de medewerkers of klanten van B2B-klanten of de natuurlijke personen die in eigen naam en voor eigen rekening Festivalproducten en/of -diensten aankoopt).

1.16    Overmacht: Elk van de volgende omstandigheden waardoor het nakomen van verplichtingen (met uitzondering van betalingsverplichtingen) krachtens de Overeenkomst en/of het Festival onmogelijk, onuitvoerbaar of onveilig wordt gemaakt: natuurgeweld, onvermijdelijk ongeval, brand, staking of andere arbeidsconflicten, oorlog of oorlogsdreiging, daad van staatsvijand, daad van terrorisme of dreiging daarvan, oproer of burgerlijke onlusten, nationale noodtoestand, afkondiging, regel, bevel of handeling van een regering of overheidsinstrument, het falen van technische voorzieningen, epidemie (met inbegrip van een gezondheidsepidemie), pandemie (met inbegrip van een gezondheidspandemie), onderbreking of aanzienlijke vertraging of falen van technische voorzieningen, of het falen of aanzienlijke vertraging van noodzakelijke vervoersdiensten, of elke andere gebeurtenis of omstandigheid die buiten de redelijke controle van de Partijen valt, voor zover van toepassing. Slechte weersomstandigheden worden in principe niet beschouwd als een gebeurtenis van Overmacht, op voorwaarde echter dat, indien dergelijke weersomstandigheden ernstig of bedreigend genoeg zijn voor een verklaring van de toepasselijke overheidsinstanties dat de omstandigheden de openbare veiligheid bedreigen, dergelijke weersomstandigheden worden beschouwd als een gebeurtenis van Overmacht hieronder.

1.17    Global Journey: De verschillende Festival Travel Packages die te koop worden aangeboden via TL Travel, zoals algemeen bekend en gecommercialiseerd onder de naam 'Global Journey'. Voor Global Journey gelden bijzondere verkoopsvoorwaarden. Bij aankoop van Global Journey zal U worden gevraagd om die voorwaarden apart te accepteren. Bij enig conflict hebben die bijzondere voorwaarden te allen tijde voorrang op deze Voorwaarden.

1.18    Officieel verkoopkanaal: Festivalproducten en/of -diensten kunnen enkel worden aangekocht via de Festivalorganisator, TL Travel of een Travel Partner. De Festivalproducten en/of -diensten die via de Festivalorganisator worden aangeboden, worden verwerkt via See Tickets, de dienstverlener van de Festivalorganisator.

1.19    Pearls: de officiële munteenheid van het Festival, die via de Cashless Account en op het Festival kan worden gekocht en op de Tomorrowland Bracelet kan worden opgeladen. De aankoop en het gebruik van Pearls zijn onderworpen aan de specifieke voorwaarden uiteengezet in Bijlage 3.

1.20    Pick Up: de leveringswijze waarbij de Klant de tickets voor het Festival dient op te halen bij de daartoe bestemde kassa in de buurt van het Festivalterrein.

1.21    See Tickets: See Tickets BV exploiteert een online platform voor ticketverkoop en toegangsbeheer en is door de Festivalorganisator ingehuurd als leverancier om haar platform ter beschikking te stellen van de Festivalorganisator die zo een Overeenkomst kan aangaan met de Klant voor de verkoop van bepaalde Festivalproducten en -diensten zoals vermeld in deze Overeenkomst.

1.22    Ticket Refund Fee: indien een toegangsticket voor het Festival dat werd gekocht bij de Festivalorganisator (via het platform See Tickets), na aankoop wordt terugbetaald, volgens de hier vermelde terugbetalingsbepalingen, dan wordt voor elk terugbetaald ticket een Ticket Refund Fee aangerekend en dus in mindering gebracht van het terugbetalingsbedrag. De Ticket Refund Fee hangt af van het type ticket, alsook van de datum waarop het ticket wordt geannuleerd, en wordt vóór de officiële start van de ticketverkoop voor het Festival bekendgemaakt op www.tomorrowland.com.

1.23    TL Travel: TL Travel CommV, de partner van de Festivalorganisator voor de verkoop van Global Journey packages.

1.24    Tomorrowland Account: door het maken van een onlineaccount op www.tomorrowland.com kan U (voor zover pre-registraties door de Festivalorganisator worden georganiseerd) pre-registreren voor de verkoop van Festivalproducten en/of -diensten en blijft U up-to-date over alle Tomorrowland-nieuws.

1.25    Tomorrowland Bracelet: De Festivalbezoeker kan enkel via een gepersonaliseerde en geactiveerde bracelet toegang krijgen tot het Festival en zijn/haar gekochte Pearls gebruiken. Hebt U een DreamVille Package gekocht, dan geeft Uw Tomorrowland Bracelet U ook toegang tot de zones van DreamVille. Indien U een comfort, B2B, LOTUS of Exclusive Tables ticket gekocht heeft, zal Uw Tomorrowland Bracelet U toegang geven tot de juiste zones.

1.26    Travel Partner: de officiële reispartners van Tomorrowland die uitdrukkelijk vermeld staan op www.tomorrowland.com en die Festival Travel Packages aanbieden, inclusief een toegangsticket voor het Festival (DreamVille optioneel inbegrepen), de reis (vluchten/vervoer) en/of lodging, en deze via hun eigen verkoopskanalen aanbieden door aan het Festival Travel Package een reisdienst, in de zin van de EU Richtlijn Pakketreizen, toe te voegen.

1.27    Treasure Case: de koffer van het Festival met de Tomorrowland Bracelet, zoals in overeenstemming met deze Voorwaarden opgestuurd naar de Klant.

1.28    Treasure Case Fee: de prijs die aan de Klant wordt aangerekend voor de verzendingskosten van de Treasure Case met de Tomorrowland Bracelet. De Treasure Case Fee hangt af van het verzendadres (d.w.z. België vs. Europa vs. wereldwijd) en kan als zodanig variëren van bestelling tot bestelling. De Treasure Case Fee wordt vóór de officiële start van de ticketverkoop voor het Festival bekendgemaakt op www.tomorrowland.com. Indien Uw bestelling vóór 31 maart 2023 wordt geannuleerd, wordt de Treasure Case Fee terugbetaald. Indien Uw bestelling na 31 maart 2023 wordt geannuleerd, wordt de Treasure Case Fee niet terugbetaald (omdat de verzending van de Treasure Case dan al is gestart). De terugbetaling van de Treasure Case Fee is niet inbegrepen in de Ticket Refund Fee (voor zover van toepassing) en zal dus bij de Ticket Refund Fee opgeteld worden.

1.29    Voucher, Add-On: Een Tomorrowland-voucher is een extra aankoop bij de Festivalorganisator of een onafhankelijke derde partij, voor zover van toepassing (bijvoorbeeld restaurants, aanbieders van kluisjes of pendeldiensten), die actief zijn op of rond het Festivalterrein. Vouchers worden gepromoot en te koop aangeboden door de Festivalorganisator, via het platform See Tickets, of een platform van de onafhankelijke derde partij. Op de aankoop van een Voucher kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn, zoals vermeld op het Officieel verkoopskanaal.

1.30    Waiting List: Indien een of meerdere types tickets voor het Festival uitverkocht zijn, kan de Festivalorganisator een wachtlijst openen. Door U te registreren op de Waiting List, geeft U de Festivalorganisator de toestemming om U te contacteren indien er terug tickets beschikbaar zijn en kunnen de tickets aan U aangeboden worden via Waiting List-verkopen.

 

2 TOEPASSINGSGEBOED VAN DE VOORWAARDEN 

2.1      Algemene bepalingen

2.1.1   De bijlagen maken integraal deel uit van deze Voorwaarden. De Klant wordt verzocht om deze Voorwaarden te aanvaarden tijdens het aankoopproces en ten laatste bij het aangaan van een Overeenkomst via de Officiële Verkoopkanalen. U kunt altijd een recente versie van de Voorwaarden raadplegen op www.tomorrowland.com; of op verzoek bij de klantendienst van het Festival.

2.1.2   Indien U niet alleen Festivalproducten en/of -diensten voor uzelf maar ook voor anderen aanschaft, dan herinneren wij U eraan dat het uitsluitend onder Uw verantwoordelijkheid valt om die mensen te informeren over deze Voorwaarden en alle andere algemene voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op Uw aankoop (inclusief de voorwaarden vermeld in artikel 2.2 hieronder), en om vóór Uw aankoop hun akkoord met die voorwaarden te verkrijgen. Voor de goede orde, indien en voor zover er een rechtstreekse relatie zou ontstaan tussen de Festivalorganisator en voormelde personen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst (bijvoorbeeld bij de creatie van een Tomorrowland Account of de aankoop van Pearls of Vouchers), zal deze persoon gevraagd worden de relevante voorwaarden van de Festivalorganisator te lezen en accepteren.

2.2      Travel Partners

2.2.1   Wanneer U Festivalproducten en/of -diensten koopt via TL Travel of een andere Travel Partner, dan is TL Travel, resp. de andere Travel Partner (en niet de Festivalorganisator) Uw contractant. U gaat een rechtstreekse overeenkomst aan met hen en U bent dan onderworpen aan hun eigen algemene verkoopvoorwaarden.

Het valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van TL Travel, resp. dergelijke Travel Partner om U een exemplaar van de toepasselijke voorwaarden te bezorgen, inclusief deze Voorwaarden, tijdens het aankoopproces en uiterlijk bij het afsluiten van de overeenkomst met U. De Festivalorganisator is vrijgesteld van elke contractuele aansprakelijkheid ten opzichte van U.

 

3 FESTIVALPRODUCTEN EN/OF -DIENSTEN: ALGEMENE BEPALINGEN 

3.1      Leeftijdsgrens

3.1.1   De minimumleeftijd voor toegang tot het Festival is achttien (18) jaar. Ieder die geboren is in 2005 zal toegang krijgen tot het Festival, ook als die persoon slechts 18 jaar wordt na het Festival. Op deze regel wordt geen uitzondering gemaakt, ook niet als de betrokkene wordt begeleid door een ouder, voogd en/of andere volwassene. De Festivalorganisator zal de toegang tot het Festival ontzeggen als bijvoorbeeld uit de hierna vermelde identiteitscontrole blijkt dat de Festivalbezoeker die leeftijd niet heeft bereikt bij de aanvang van het Festival.

3.2      Officiële Verkoopkanalen

3.2.1   Festivalproducten en/of -diensten kunnen alleen via de Officiële Verkoopkanalen worden gekocht.

3.2.2   Festivalproducten en/of -diensten die op een andere wijze zijn verkregen (via een ander verkoopkanaal of door op een of andere wijze de procedure te omzeilen die is voorgeschreven in de pre-registratielink die toegang geeft tot de online ticketshop), worden door de Festivalorganisator niet als geldig beschouwd en de Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om de houder van een dergelijk ticket de toegang tot het Festival te weigeren.

3.3      Tomorrowland Account en preregistratie

Algemeen

3.3.1   Tenzij anders aangegeven door de Festivalorganisator, kunnen Festivalproducten en/of -diensten alleen worden verkocht aan personen die een Tomorrowland Account hebben, dat kan worden aangemaakt op www.tomorrowland.com. De Festivalorganisator raadt in elk geval aan om een Tomorrowland Account aan te maken.

3.3.2   Bij de aanmaak van een Tomorrowland Account wordt U gevraagd om de algemene voorwaarden en het privacybeleid van de Festivalorganisator voor het Tomorrowland Account te lezen en te aanvaarden.

3.3.3   De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om toegangstickets voor het Festival die niet beantwoorden aan de bepalingen van dit Artikel 3, te annuleren en opnieuw te koop aan te bieden. In dat geval wordt de aankoopprijs voor het (de) ticket(s) in kwestie terugbetaald aan de Main Buyer (en alleen aan de Main Buyer) na aftrek van de Ticket Refund Fee en eventuele terugbetaling van de Treasure Case Fee, voor zover van toepassing, en steeds met inachtneming van de annuleringsbepalingen zoals opgenomen in deze Overeenkomst.

3.3.4   De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om Uw aankoop te annuleren om technische redenen (bijv. bij overschrijding van bestaande quota).

Preregistratie

3.3.5   Alleen een Tomorrowland Account kan toegang geven tot de preregistratie voor het Festival. De Festivalorganisator informeert de houders van een Tomorrowland Account over de start van de preregistraties via het Tomorrowland Account en de contactgegevens die tijdens de accountregistratie zijn opgegeven. Geautomatiseerde preregistraties zijn niet toegestaan.

3.3.6   Zodra de officiële verkoop van Festivalproducten en/of -diensten van start gaat, kan de accounthouder toegang krijgen tot de online ticketshop van See Tickets en Global Journey via een automatische link in het Tomorrowland Account. De Festivalorganisator zal een wachtrijsysteem hanteren opdat – in de mate van het mogelijke – elke persoon die toegang krijgt tot de online ticketshop ook daadwerkelijk tickets zou kunnen kopen. Er wordt per Tomorrowland Account slechts één plaats in de wachtrij toegekend.

First 20

3.3.7   Om de diversiteit op het Festival te promoten, zullen de eerste 20 gepre-registreerden per nationaliteit gegarandeerd Tomorrowland tickets kunnen aankopen (in overeenstemming met artikel 3.4.1). Uw nationaliteit is geregistreerd in de accountinstellingen van Uw Tomorrowland Account.

3.3.8   Indien de nationaliteit die U geregistreerd heeft tijdens de preregistratie niet overeenkomt met de nationaliteit die U gebruikt tijdens aankoop, kan deze aanpassing als fraude beschouwd worden. In dat geval, behoudt de Festivalorganisator zich het recht voor Uw order te annuleren zonder refund.

3.4      Toegangsticket voor het Festival

3.4.1   Het maximumaantal toegangstickets voor het Festival dat tijdens de Belgian Pre-Sale in totaal kan worden gekocht, is 5 Full Madness Passes, 5 dagtickets of DreamVille Packages voor maximaal 5 personen in totaal (met uitzondering van Friendship Packages). Tijdens de WorldWide Pre-Sale en de WorldWide Ticket Sale is het maximumaantal toegangstickets voor het Festival dat in totaal kan worden gekocht, 4 Full Madness Passes, 4 dagtickets of DreamVille Packages voor maximaal 4 personen in totaal (behalve Friendship Packages). Bovenstaande maxima gelden voor de volledige verkoopperiode van Tomorrowland 2023 (d.w.z. in België, wereldwijd en de Waiting List) en kunnen niet worden gecumuleerd op verschillende verkoopmomenten.

3.4.2   U kunt enkel deelnemen aan de Belgian Pre-Sale als U een Belgische inwoner bent op het ogenblik van de Belgian Pre-Sale en als U een Belgisch verzendadres kiest voor de levering van de Treasure Case (cumulatieve voorwaarden).

3.4.3   U bent slechts toegelaten met één account deel te nemen aan de verkoopsmomenten. Indien U tickets aankoopt met verschillende accounts, behoudt de Festivalorganisator zich het recht voor alle door U geplaatste bestellingen te annuleren, vanuit Uw verschillende accounts.

Personalisering

3.4.4   Elk toegangsticket voor het Festival wordt U bezorgd via een e-ticket en moet worden gepersonaliseerd door naam, e-mailadres en nationaliteit van de Festivalbezoeker in te voeren. De Festivalbezoeker kan Uzelf zijn of andere mensen voor wie U tickets koopt. Business Packages vereisen geen personalisering.

3.4.5   Tenzij anders vermeld door de Festivalorganisator, moet deze personalisering van het toegangsticket voor het Festival plaatsvinden binnen de periode die vermeld staat in de bevestigingsmail van het ticket die U wordt opgestuurd. Na deze periode is de personalisering definitief en kunnen de verstrekte persoonsgegevens niet meer worden gewijzigd. De Festivalorganisator behoudt zicht het recht voor om de verkoop van tickets voor het Festival waarvoor de personalisering niet binnen de betreffende termijn is gebeurd, te ontbinden.

3.4.6   Indien U niet alleen voor Uzelf maar ook voor anderen (Uw 'Gasten') een toegangsticket voor het Festival koopt, valt het uitsluitend onder Uw verantwoordelijkheid om - voor zover wettelijk vereist - toestemming te krijgen van deze personen om hun persoonlijke gegevens door te geven aan de Festivalorganisator in het kader van de personalisering van dergelijk ticket, zoals hier vermeld. De bepalingen van artikel 2.2. zijn overeenkomstig van toepassing.

3.4.7   Na de personalisering van het toegangsticket voor het Festival, worden Uw gepersonaliseerde Gasten uitgenodigd via het e-mailadres dat U ons heeft gegeven, zodat elke gast kan worden uitgenodigd om een Tomorrowland Account aan te maken. Uw aankoop van een toegangsticket voor het Festival is pas definitief nadat al Uw gasten hun eigen Tomorrowland Account hebben aangemaakt binnen de termijnen die zijn vermeld in de bevestigingsmail die naar U is gestuurd. De bepalingen van artikel 3.3.2. hierboven zijn overeenkomstig van toepassing.

3.4.8   Als de nationaliteit die U kiest tijdens de personalisering, afwijkt van de nationaliteit die U kiest voor de aanmaak van het Tomorrowland Account, voor de preregistratie en/of op het ogenblik van de aankoop, dan behoudt de Festivalorganisator zich het recht voor om dit als fraude te beschouwen en Uw volledige bestelling te annuleren.

Exchange Desk

De Exchange Desk is enkel toegankelijk voor aankopen via de Festivalorganisator (via het platform See Tickets).

Toegangstickets voor het Festival (incl. DreamVille) kunnen alleen worden geruild via de officiële Exchange Desk van de Festivalorganisator. De Festivalorganisator zal de tickets geregistreerd op de Exchange Desk te koop aanbieden aan de mensen die op de Waiting List geregistreerd zijn. De Exchange Desk garandeert niet dat Uw ticket verkocht wordt. U zal Uw tickets niet kunnen omruilen voor andere tickets, noch kan U zelf kiezen aan wie U Uw tickets verkoopt. Indien een toegangsticket voor het Festival is doorverkocht via de Exchange Desk, geeft dit ticket de oorspronkelijke eigenaar van het ticket geen toegang meer tot het Festival. Toegangstickets voor het Festival die werden omgeruild en doorverkocht via de Exchange Desk, worden na aftrek van een Ticket Refund Fee terugbetaald aan de Main Buyer.

Indien Uw volledige order is doorverkocht via de Exchange Desk, zal de refund uitgevoerd worden binnen enkele weken nadat de betreffende Festivalproducten en/of -diensten doorverkocht zijn. Indien slechts een deel van Uw Festivalproducten en/of -diensten is aangeboden en doorverkocht via de Exchange Desk, zal de gedeeltelijke refund pas enkele weken na het Festival worden uitgevoerd.

3.5      Tomorrowland Bracelet

3.5.1   Voor elk gekocht en gepersonaliseerd toegangsticket voor het Festival, bezorgt de Festivalorganisator U een Tomorrowland Bracelet, die moet worden geregistreerd voordat toegang tot het Festival kan worden verleend aan de Festivalbezoeker. Een Tomorrowland Bracelet is persoonlijk en kan slechts één (1) persoon toegang geven tot het Festival.

3.5.2   De Festivalorganisator verstuurt alle Tomorrowland Bracelets op voorhand, vanaf eind juni 2023. Met uitzondering van de verkoopsmomenten waar expliciet is aangegeven dat geen Treasure Cases verstuurd/voorzien worden, worden de Tomorrowland Bracelets verstuurd in een Treasure Case en (standaard) naar het leveringsadres dat is vermeld in Uw Tomorrowland Account, tenzij U tijdens het aankoopproces een ander leveringsadres opgeeft (alleen mogelijk bij Global Journey-aankopen). U kunt slechts één (1) leveringsadres voor Uw aankoop invoeren.

3.5.3   Het is niet mogelijk om de leveringsadressen voor Uw Tomorrowland Bracelets te wijzigen nadat U Uw aankoop hebt voltooid, tenzij U binnen een dergelijke periode van woonplaats bent veranderd. In dat geval moet U de Festivalorganisator een officieel document van de lokale autoriteiten voorleggen, waaruit blijkt dat U van woonplaats bent veranderd. Uiterste datum voor een ander leveringsadres wegens verandering van woonplaats is 31 maart 2023. De Festivalorganisator kan geen garanties bieden voor de wijziging van leveringsadres voor aanvragen die na die datum worden ontvangen.

Doet U Uw aankoop via Global Journey (TL Travel) of een Travel Partner, dan worden de opties voor het leveringsadres of andere wijzigingen aan Uw bestelling uitsluitend beheerst door de toepasselijke voorwaarden van die partijen.

3.5.4   De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om geen Treasure Case te bezorgen indien de Tomorrowland Bracelet (bij wijze van uitzondering) wordt geleverd via Pick Up.

3.5.5   Voor Festivaltickets die worden gekocht in het kader van een Pick Up-verkoop, worden de Tomorrowland Bracelets niet opgestuurd, maar moeten ze steeds worden opgehaald bij de Pick Up-kassa op het Festival of in DreamVille. Treasure Cases zijn niet inbegrepen bij Festivaltickets in het kader van Pick Up-verkopen.

Toegang tot het Festival en identiteitscontrole

3.5.6   Alleen een legitieme en geregistreerde Tomorrowland Bracelet kan de Festivalbezoeker toegang verlenen tot het Festivalterrein en/of DreamVille. Om toegelaten te worden tot het Festival en/of DreamVille moet de Festivalbezoeker altijd in het bezit zijn van een geldige Tomorrowland Bracelet die op zijn/haar naam geregistreerd is. De Festivalbezoeker betreedt het Festivalterrein en/of DreamVille op eigen risico.

3.5.7   Alle Tomorrowland Bracelets worden gescand en gevalideerd bij het betreden van het Festivalterrein en Dreamville.

3.5.8   De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om de identiteit van iedereen die het Festivalterrein of DreamVille betreedt, te controleren (of te laten controleren door aangeduide vertegenwoordigers). Indien men zich niet kan identificeren of als de naam op de Tomorrowland Bracelet niet overeenstemt met de identiteit van de persoon die zich aanmeldt zoals vermeld op het identiteitsbewijs, wordt de betreffende persoon de toegang tot het Festival of DreamVille geweigerd. Een geldig identiteitsbewijs kan een geldige identiteitskaart, paspoort of rijbewijs zijn. De naam op het identiteitsbewijs moet dezelfde zijn als de naam waarop de Tomorrowland Bracelet geregistreerd is. Kopieën van identiteitsdocumenten worden niet aanvaard.

3.5.9   Een geweigerde toelating in het kader van artikel 3.5.8 geeft niemand recht op terugbetaling.

3.5.10 Om veiligheidsredenen is het Festivalbezoekers die in het bezit zijn van een dagticket of Full Madness Pass en het Festivalterrein verlaten, niet toegestaan om het Festivalterrein opnieuw te betreden tot de volgende dag. Om veiligheidsredenen kunnen Festivalbezoekers die in het bezit zijn van een Tomorrowland Bracelet met toegang tot DreamVille het Festivalterrein betreden tot twee (2) uur voor sluitingstijd. Festivalbezoekers met een DreamVille ticket hebben pas vanaf 17.00 uur terug toegang tot DreamVille.

Andere diensten

3.5.11 De Tomorrowland Bracelet dient niet alleen als toegangsticket voor het Festival. Gekochte Pearls worden ook geüpload op deze armband. De Festivalbezoeker is verplicht om zijn/haar Tomorrowland Bracelet te scannen om het Festivalterrein, DreamVille en/of exclusieve zones waar de betreffende Tomorrowland Bracelet toegang toe geeft te betreden en om toegang te krijgen tot/gebruik te maken van de gekochte Pearls.

Verlies of diefstal van uw Tomorrowland Bracelet

3.5.12 U bent als enige verantwoordelijk voor verlies of diefstal van Uw Tomorrowland Bracelet na ontvangst van de Festivalorganisator (conform de bepalingen van deze Voorwaarden).

3.5.13 Indien de Treasure Care en/of Tomorrowland Bracelet, om welke reden dan ook buiten de redelijke controle van de Festivalorganisator, niet op het aangegeven adres kan worden geleverd (met inbegrip van fouten in de persoonlijke gegevens die U bezorgt tijdens de registratie- en aankoopprocedure, of omdat het postpakket met de Treasure Case en Uw Tomorrowland Bracelet niet kan worden afgeleverd door de postdiensten in het land van bestemming), dan moet U contact opnemen met de Festivalorganisator, zodat hij voor U een ophaling van de Tomorrowland Bracelet kan regelen aan de Pick Up-kassa op het Festival of in DreamVille. Alleen de Festivalbezoeker die in het bezit is van een geldig e-ticket en daarmee overeenstemmend ID kan zijn gepersonaliseerde Tomorrowland Bracelet ophalen. Een Tomorrowland Bracelet moet altijd geactiveerd zijn vooraleer de Festivalbezoeker hiermee toegang kan krijgen tot het Festival en de diensten kan krijgen die hier worden vermeld.

3.5.14 De Festivalorganisator is in geval van verlies of diefstal, op grond van artikel 3.5.12 en 3.5.13, nooit verplicht om U een nieuwe Treasure Case en/of Tomorrowland Bracelet te bezorgen. Evenmin kan een terugbetaling worden geëist.

 

4.      ANNULERINGEN EN TERUGBETALINGEN

4.1    Voor aankopen bij de Festivalorganisator (via het platform See Tickets) kunnen annuleringen en terugbetalingen alleen worden verwerkt zoals hier is voorzien.

Voor aankopen bij Global Journey (TL Travel) hebben de specifieke voorwaarden voor Global Journey altijd voorrang.

Voor aankopen bij een Travel Partner wordt het annulerings- en terugbetalingsbeleid uitsluitend beheerst door de algemene voorwaarden van de Travel Partner. De Festivalorganisator draagt geen enkele aansprakelijkheid.

 

5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1      Aansprakelijkheid van de Klant en Festivalbezoeker

Weigering van toegang

5.1.1   Wie deze Voorwaarden niet naleeft, wordt onmiddellijk de toegang tot het Festivalterrein geweigerd of van het Festivalterrein verwijderd. Er wordt geen terugbetaling gedaan, tenzij hier iets anders wordt overeengekomen.

5.1.2   De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren voor meerdere edities van het Festival en/of andere evenementen die door de Festivalorganisator en zijn verbonden ondernemingen worden georganiseerd, afhankelijk van de aard van het niet-naleven van deze Voorwaarden (bijvoorbeeld als u drugs verkoopt op het Festival).

Vervolging

De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om elke houder van vervalste tickets met betrekking tot het Festival en Tomorrowland Bracelets en elke persoon die deze Voorwaarden niet naleeft te vervolgen.

5.2      Aansprakelijkheid van de Festivalorganisator

Rechtstreekse schade

5.2.1   De Festivalorganisator is alleen aansprakelijk voor de schade die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een fout door de Festivalorganisator. Uitgesloten van vergoeding zijn (i) schade en verlies veroorzaakt door Overmacht, (ii) gevolgschade en (iii) schade veroorzaakt door wangedrag, roekeloosheid of ernstige tekortkoming door de schadelijdende partij.

5.2.2   De Festivalorganisator is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of enige ongevallen met voertuigen of personen op de officiële parkings van het Festival. Dergelijke parkings worden altijd op eigen risico gebruikt.

Overmacht

5.2.3   De Festivalorganisator kan het Festival alleen annuleren of uitstellen in geval van Overmacht of indien de Festivalorganisator een andere aantoonbare dwingende reden heeft om het Festival te annuleren of uit te stellen. U heeft in dat geval recht op compensatie met betrekking tot de aangekochte Festivalproducten en/of -diensten conform de toepasselijke wetgeving, doch geen recht op compensatie van enige andere (rechtstreekse of onrechtstreekse) schade.

 

6. FESTIVALPRODUCTEN EN/-DIENSTEN DIE BIJ DE FESTIVALORGANISATOR ZIJN GEKOCHT

6.1      Paylogic platform

6.1.1   Festivalproducten en -diensten kunnen rechtstreeks bij de Festivalorganisator worden gekocht, via een Tomorrowland Account en via het platform See Tickets. Een aankoop kan enkel worden verwerkt nadat de aankoopprijs volledig betaald is:

Toegangsticket voor het Festival en/of DreamVille
Vouchers uitgegeven door de Festivalorganisator (bv. restaurant, kluisjes, parking of andere vouchers die worden aangeboden).

6.1.2   De Voorwaarden en het Privacybeleid van de Festivalorganisator en de algemene voorwaarden en het privacybeleid van See Tickets worden in volledige tekst beschikbaar gesteld en moeten worden aanvaard alvorens een aankoop kan worden gedaan.

6.2      Pearls

6.2.1   Pearls kunnen worden gekocht via een Cashless Account en bij cashless customer service punten op het Festival en op een Tomorrowland Bracelet worden geüpload. De aankoop en het gebruik van Pearls zijn onderworpen aan de specifieke voorwaarden die zijn uiteengezet in Bijlage 3, die beschikbaar zijn gesteld in volledige tekst en die moeten worden aanvaard voordat een online top-up aankoop kan worden gedaan. De voorwaarden voor cashless betalingen zullen ook beschikbaar worden gesteld bij de cashless customer service punten op het Festival. Wie zijn/haar eerste Pearls koopt via een dergelijk cashless customer service punt op het Festival, wordt geacht deze voorwaarden voor cashless betalingen te hebben aanvaard.

6.3      Online Dispute Resolution

6.3.1   De Organisator van het Festival informeert U hierbij over het bestaan van het platform "Online Dispute Resolution" van de Europese Unie. Een verzoek tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting kan worden aangevraagd via http://ec/europa.eu/odr

 

7. FESTIVALPRODUCTEN EN/OF -DIENSTEN AANGEKOCHT BIJ TL TRAVEL

7.1      Algemeen

7.1.1   TL Travel is de exclusieve partner van de Festivalorganisator voor de verkoop van Festival Reispakketten (eventueel aangevuld met Vouchers, waarvoor u wordt doorverwezen naar het Paylogic platform van de Festivalorganisator of het platform van een derde aanbieder). 

7.1.2   Voor aankopen gedaan bij TL Travel zijn de specifieke Global Journey voorwaarden van toepassing en prevaleren in geval van strijdigheid met de onderhavige Voorwaarden (bijvoorbeeld voor annulering en restitutie).

 

8. FESTIVALPRODUCTEN EN/OF -DIENSTEN AANGEKOCHT BIJ EEN TRAVEL PARTNER

8.1      Wanneer U Festivalproducten en/of -diensten via een Travel Partner koopt, is de Travel Partner (en niet de Festivalorganisator) Uw contractant. U gaat een overeenkomst met hen aan en bent onderworpen aan hun eigen voorwaarden voor de aankoop, evenals aan deze Voorwaarden. In geval van conflict of onduidelijkheid hebben de voorwaarden uit de overeenkomst tussen U en de Travel Partner voorrang op de huidige Voorwaarden.

Het valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Travel Partner om U een exemplaar van de toepasselijke voorwaarden te bezorgen tijdens het aankoopproces en uiterlijk bij het afsluiten van de overeenkomst met U. De Festivalorganisator is in dat kader vrijgesteld van elke contractuele aansprakelijkheid ten opzichte van U.

8.2      Voor aankopen bij een Travel Partner wordt het annulerings- en terugbetalingsbeleid uitsluitend beheerst door de algemene voorwaarden van de Travel Partner. De Festivalorganisator draagt geen enkele aansprakelijkheid.

 

9. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

9.1      Deze Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, met uitzondering van de regel van het conflictenrecht.

9.2      Alle geschillen zullen met uitsluiting van alle andere rechtbanken worden behandeld door de bevoegde rechtbank te Antwerpen. De Festivalorganisator blijft evenwel gerechtigd een vordering in te stellen bij de rechter die volgens de wettelijke bevoegdheidsregels bevoegd zou zijn.

 

10. OVERIGE BEPALINGEN

10.1    Indien een bepaling in deze Voorwaarden, of een deel daarvan, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden of het overige deel van die bepaling volledig van kracht en wordt deze bepaling automatisch (van rechtswege) vervangen door een geldige bepaling die de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

 

Bijlage 1: Toegang tot het Festival

1.        Openingsuren van het Festival

1.1      De openingsuren van het Festival zijn als volgt (onder voorbehoud van wijziging):

Weekend 1

 • Vrijdag 21 juli 2023: 12u00 - 01u00
 • Zaterdag 22 juli 2023  2021: 12u00 - 01u00
 • Zondag 23 juli 2023: 12u00 - 00u00

Weekend 2

 • Vrijdag 28 juli 2023: 12u00 - 01u00
 • Zaterdag 29 juli 2023: 12u00 - 01u00
 • Zondag 30 juli 2023: 12u00 - 00u00

1.2      De line-up van de artiesten bepaalt de toegankelijkheid van het aantal podia en de openingsuren van elk podium. Buiten de openingsuren van een podium is de podiumzone niet toegankelijk voor het publiek.

1.3      Met een gevalideerd Tomorrowland Bracelet kan de Bezoeker op vrijdag en zaterdag tot 22.00 uur inchecken; na 22u00 uur is het niet meer mogelijk om het Festivalterrein te betreden. Op zondag kan de Bezoeker inchecken tot 21u00 uur, na 21u00 uur is het niet meer mogelijk om het Festivalterrein te betreden.

De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om Festivalbezoekers die op vrijdag of zaterdag na 22u00 uur en zondag na 21u00 uur aankomen, de toegang tot het Festivalterrein van Tomorrowland te weigeren, ook al is de Festivalbezoeker in het bezit van een geldig toegangsticket voor het Festival.

1.4      Openingsuren DreamVille

DreamVille is open:

 • Weekend 1: van donderdag 20 juli 2023 tot maandag 24 juli 2023
 • Weekend 2: van donderdag 27 juli 2023 tot maandag 31 juli 2023

Inchecken:
Inchecken is mogelijk van donderdag 11u00 uur tot zaterdag 12u00 uur.
Inchecken is niet mogelijk op zondag.

Uitchecken:
Uitchecken is mogelijk tot maandag 12u00 uur. Alle bezoekers moeten het terrein van DreamVille verlaten vóór maandagmiddag. Er worden geen uitzonderingen gemaakt.

Alleen bezoekers die in het bezit zijn van een Tomorrowland Bracelet met toegangsrechten voor DreamVille krijgen toegang tot het terrein van DreamVille.

2.        Festivalprogramma

2.1       De Festivalorganisator kan zichzelf om dwingende redenen (bijv. weersomstandigheden, veiligheid, annuleringen van artiesten) gedwongen zien om het programma van het Festival te wijzigen of aan te passen en om podia van het Festival te sluiten. In dat geval blijft het toegangsticket van het Festival geldig en worden geen toegangstickets (geheel of gedeeltelijk) terugbetaald of omgeruild.

 

Bijlage 2: Huisregels

Tomorrowland wil een veilige plaats zijn, waar iedereen zich welkom en comfortabel voelt, waar niemand geconfronteerd wordt met discriminatie of intimidatie. We wensen dat iedereen, ongeacht gender, geaardheid, cultuur, religie, ethniciteit of beperkingen, zichzelf kan zijn, zich veilig voelt en respectvol behandeld wordt op het Festival. Om dit te kunnen bewerkstelligen verwachten we dat alle bezoekers zich verantwoordelijk gedragen en gelden de volgende huisregels voor alle bezoekers van Tomorrowland 2023 (de ‘Huisregels’). Tracht steeds de beste versie van jezelf te zijn!

De Huisregels maken integraal deel uit van de Voorwaarden en worden ook bij de ingang van het Festival geafficheerd.

De Huisregels worden altijd uitgevoerd in overeenstemming met de lokaal toepasselijke regels en voorschriften.

TICKETS EN BRACELETS

 • Tomorrowland tickets en/of bracelets zijn niet terugbetaalbaar noch omruilbaar. 
 • In geval van verlies of diefstal van Tomorrowland tickets en/of bracelets worden deze niet vervangen noch terugbetaald. 
 • Personen jonger dan 18 jaar worden niet toegelaten, ook niet onder begeleiding van een ouder, voogd en/of andere adolescenten. Iedereen die in 2003 geboren is, krijgt toegang tot het Festival, ook als de leeftijd van 18 jaar pas na het Festival wordt bereikt.
 • De organisator en/of de officiële ticketverkoper behouden zich het recht voor om de identiteit van de Festivalbezoeker te controleren bij de controle van het ticket en/of het scannen van het Festival Bracelet. Indien u geen geldig identiteitsbewijs kunt voorleggen, is de beveiliging bevoegd om u de toegang tot het Festival en/of DreamVille te weigeren. Als geldige identificatiedocumenten worden beschouwd: identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. Kopieën worden niet geaccepteerd. Indien u betrapt wordt op een vals identiteitsbewijs, wordt dit beschouwd als identiteitsfraude en wordt u de toegang tot het Festival geweigerd. U zult ook strafrechtelijk worden vervolgd. 
 • Tickets en/of Bracelets voor Tomorrowland en/of DreamVille mogen niet gebruikt worden voor commerciële of promotionele doeleinden zonder voorafgaande toestemming van de Festivalorganisator. 
 • Tickets en/of Bracelets voor Tomorrowland en/of DreamVille mogen niet worden doorverkocht zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de officiële ticketverkoper of Festivalorganisator. De Festivaltickets die zonder deze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de officiële ticketverkoper en/of de Festivalorganisator worden doorverkocht, geven geen recht op toegang tot het Festival. De Organisator en/of de officiële ticketverkoper behouden zich ook het recht voor om tickets voor Tomorrowland te annuleren, zodra is vastgesteld dat ondanks dit verbod tickets voor Tomorrowland te koop zijn aangeboden. De kosten als gevolg van deze annulering worden teruggevorderd van de koper. 
 • Wijzigingen in de line-up leiden niet tot een volledige of zelfs gedeeltelijke terugbetaling van het Festivalticket. 
 • Vervalsing van het ticket of Bracelet voor Tomorrowland zal worden vervolgd.
 • Bezoekers van Tomorrowland en/of DreamVille mogen geen zones betreden waarvoor hun Bracelet geen toegang verleent (bijvoorbeeld de Comfortzone, perszones, backstage, voorkant van het huis, podia, enz.);

TOEGANGSCONTROLE 

 • Toegangscontrole is gebaseerd op de toepasselijke wetgeving, gericht op het opsporen van wapens en gevaarlijke voorwerpen. Indien deze voorwerpen aanwezig zouden zijn op het terrein van het Festival of DreamVille, zouden ze een negatieve invloed kunnen hebben op het goede verloop van het evenement of de veiligheid van de festivalgangers in gevaar kunnen brengen. 
 • De toegang tot het terrein van Tomorrowland en/of DreamVille kan worden geweigerd en bezoekers kunnen van het terrein van Tomorrowland en/of DreamVille terrein worden verwijderd (zonder recht op terugbetaling van de toegangsprijs) indien een bezoeker: (de volgende lijst is niet exhaustief):
  • onder invloed is van alcohol of drugs;
  • in het bezit is van drugs of drugs verhandelt;
  • eerder de toegang was geweigerd tot andere evenementen/bijeenkomsten door de Organisator of andere autoriteiten;
  • gedrag vertoont of kleding draagt die duidelijk gericht is op de verstoring van de vrede, het uitlokken van of aanzetten tot geweld, haat, woede, vreemdelingenhaat, rassenhaat, enz;
  • het leven van andere bezoekers in gevaar brengt;
  • in het bezit is van verboden voorwerpen;
  • weigert zich te laten fouilleren door beveiligingspersoneel;
  • weigert of nalaat de Algemene Voorwaarden na te leven.

VEILIGHEIDSCONTROLE

 • De toegang tot het terrein van het Festival en/of DreamVille impliceert de aanvaarding van alle preventie- en controlemaatregelen die door de Festivalorganisator of het veiligheidsteam worden genomen, met inbegrip van het fouilleren van personen en tassen.
 • Iedereen die het terrein van Tomorrowland en/of DreamVille wil betreden, kan worden gefouilleerd door beveiligingspersoneel alvorens toegang te krijgen tot het terrein van het Festival en/of DreamVille, altijd in overeenstemming met de lokale toepasselijke wetten en regels.
 • Beveiligingspersoneel kan mensen van hetzelfde geslacht vragen om zich te laten fouilleren en/of hun kleren en bagage te laten doorzoeken om verboden voorwerpen zoals uiteengezet in de Huisregels van het Festival (zoals hierin opgenomen) te onderscheppen. Indien verboden voorwerpen worden gevonden, heeft het beveiligingspersoneel het recht om ze in beslag te nemen en de eigenaar ervan de toegang tot het Festival en/of DreamVille te weigeren. Er wordt geen terugbetaling gedaan.
 • Iedereen die aanwezig is op het terrein van Tomorrowland en/of DreamVille, moet zich te allen tijde houden aan de instructies en richtlijnen van de Festivalorganisator of zijn bevoegde vertegenwoordigers op het terrein van het Festival en/of DreamVille, om de openbare orde en veiligheid tijdens het Festival te waarborgen.
 • Om veiligheidsredenen behoudt de Festivalorganisator zich het recht voor:
  • om het Festival te onderbreken of stop te zetten;
  • om te voorkomen dat bezoekers het terrein van het Festival en/of DreamVille verlaten tot nader order;
  • om bezoekers te vragen het terrein van het Festival en/of DreamVille te verlaten;
  • om bezoekers de toegang tot het terrein van Tomorrowland en/of DreamVille te weigeren, zelfs als ze in het bezit zijn van een geldig toegangsticket.
 • Het is bezoekers van Tomorrowland en/of DreamVille niet toegestaan:
  • om zones te betreden waarvoor hun Bracelet geen toegang verleent (de Comfortzone, perszones, backstage, voorkant van huizen, podia, enz.);
  • om op tenten, constructies, hekken, lichtbruggen, banken of andere constructies op het Festivalterrein te klimmen;
  • om in- en uitgangen en nooduitgangen te blokkeren;
  • om zichzelf te vermommen zodat ze onherkenbaar zijn met de bedoeling de rust te verstoren of de veiligheid van de andere bezoekers in gevaar te brengen;
  • om eten, drinken of andere producten te verkopen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Organisator;
  • voorwerpen in vaste, vloeibare of gasvorm te gooien of te schieten;
  • om te roken op plaatsen waar dit verboden is;
  • om in het openbaar te urineren;
  • om volledige gelaatsmaskers (maskers, morphsuites enz.) te dragen;
  • om een voertuig zonder een officiële parkeersticker van de Organisator te parkeren. Auto's kunnen worden weggesleept op kosten van de eigenaar;
  • om decoraties neer te halen, af te breken of te vernielen;
  • om decoraties of ander materiaal dat eigendom is van Tomorrowland en/of Dreamville te stelen.
  • om vuur te maken;
  • om aan crowdsurfing te doen;
  • om teksten, symbolen, objecten, kleding en/of andere (zichtbare) externe uitingen te dragen die expliciet verwijzen naar een politieke, sociale beweging of groepering. Alles wat wijst op discriminatie, aanzetting of racisme is ten strengste verboden.

VERBODEN VOORWERPEN

 • De volgende voorwerpen zijn verboden op het terrein van Tomorrowland en/of DreamVille:
  • zelf eten en drinken meebrengen naar Tomorrowland;
  • zelf eten en drinken in glas meebrengen naar DreamVille;
  • drugs of andere illegale geestverruimende stoffen;
  • deodorant of parfum in verpakkingen van meer dan 100 ml
  • andere voorwerpen (paraplu's, parasols, camerastatieven, laserpennen, enz.) waarvan het beveiligingspersoneel besluit dat ze een risico vormen voor de andere bezoekers van het Festival;
  • projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasvorm;
  • brandbare producten of materialen en spuitbussen;
  • pyrotechnische voorwerpen (vuurwerk, fakkels, enz.);
  • andere wapens of scherpe, puntige voorwerpen (stokken, kettingen, messen, ...);
  • banners of voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten of uitdrukkingen die gebruikt kunnen worden om de rust te verstoren, of die de veiligheid van de menigte in gevaar kunnen brengen en/of verwondingen of schade aan personen en goederen kunnen veroorzaken;
  • dieren (behalve blindengeleidehonden);
  • drones.
 • De volgende voorwerpen zijn wel toegestaan op het terrein van Tomorrowland en/of DreamVille:
  • blindengeleidehonden voor mensen met een visuele beperking;
  • eigen eten en drinken enkel op DreamVille, op voorwaarde dat ze niet in glas zijn verpakt.
  • De maximale toegestane hoeveelheid drank op DreamVille is 6 blikjes alcoholische drank (max. 50 cl per blikje) en 6 blikjes of plastic flessen frisdrank of energiedrank (max. 50 cl per blikje/plastic fles) per persoon. Een onbeperkt aantal flessen water; alleen gesloten verpakkingen zijn toegestaan;
  • wegwerp- of pocketfototoestellen;
  • inschuifbare paraplu's zonder pin (geen parasols);
  • plastic zeilen en dekens om op te liggen/zitten;
  • zonnebrandcrème, cosmetische producten, deodorant in verpakkingen tot 100 ml;
  • verfrissers / verstuivers, kleine rugzakken of andere zakken.
  • Selfie-sticks die in uitgeschoven toestand minder dan 1 m lang zijn en die uitsluitend bestemd zijn voor fotografie.
 • Het is verboden om vuur te maken.
 • Om de veiligheid van Tomorrowland en de andere Festivalgangers te vrijwaren, mag u zichzelf niet onherkenbaar vermommen.

DRUGSBELEID = NULTOLERANTIE

 • Tomorrowland heeft een absoluut nultolerantiebeleid ten aanzien van drugs! Het is verboden om op beide Festivalterreinen drugs te gebruiken. Indien u daarop wordt betrapt, wordt u van het terrein van het Festival en/of DreamVille verwijderd. Dit beleid wordt streng toegepast en betekent in relevante gevallen dat de zaak aan de politie wordt overgedragen. Alle bezoekers krijgen de mogelijkheid om drugs in speciale drugstonnen te deponeren voordat ze het Festivalterrein betreden zonder dat dit (gerechtelijke) gevolgen heeft.
 • Het is verboden om drugs te verhandelen op het terrein van het Festival en/of DreamVille. Als een dergelijke inbreuk aan het licht komt, wordt u van het terrein van het Festival en/of DreamVille verwijderd en aan de politie overgedragen.
 • Aanwijzingen en instructies van het beveiligingspersoneel moeten onmiddellijk worden opgevolgd. Bij verdenking of daadwerkelijk bezit van illegale of gevaarlijke wapens, is de beveiliging bevoegd om u te stoppen.
 • Indien een bezoeker om gezondheidsredenen bepaalde medicatie voorgeschreven krijgt, moet hij/zij een geldig medisch attest voorleggen alvorens toestemming te krijgen om die specifieke medicatie mee te brengen op het Festivalterrein.

HET FESTIVALTERREIN - SCHADE AAN MATERIALEN

 •  Recreatiedomein 'De Schorre', de locatie van Tomorrowland, is een natuurgebied. Daarom worden alle bezoekers verzocht om hun steentje bij te dragen om de omgeving zo schoon mogelijk te houden. Op het Festivalterrein, de camping en de parking is duidelijk aangeduid waar u uw afval kunt achterlaten. Gelieve hiervan gebruik te maken. 'Love Tomorrow'.
 • De Festivalorganisator levert veel inspanningen en zet veel mankracht in om van Tomorrowland een magische wereld te maken. Wij vragen elke Festivalganger om het nodige respect te tonen! Afscheuren, breken of enige andere vorm van vernieling aan het materiaal van de Festivalorganisator, inclusief diefstal, leidt tot de verwijdering van het Festival. De toegang wordt voor de rest van het Festival geweigerd en kan voor de volgende jaren worden geweigerd.
 • Bezoekers van Tomorrowland mogen niet klimmen op tenten, constructies, hekken, lichtbruggen, banken of andere structuren op het Festivalterrein;

MERCHANDISE

De officiële merchandise 'TML by Tomorrowland' is alleen te koop op het Festival, in DreamVille, de officiële webshop van Tomorrowland (store.tomorrowland.com) en in geselecteerde verkooppunten.

FOTO'S EN VIDEO-OPNAMEN - CAMERABEWAKING

 • Tijdens het Festival worden foto- en video-opnamen gemaakt. De kans is groot dat u wordt gefilmd. Door het terrein van het Festival en/of DreamVille te betreden, gaat u akkoord met de verwerking van deze beelden door WEAREONE.world BVBA en haar partners.
 • Camerabewaking op Tomorrowland en/of in DreamVille wordt uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving. Deze opnames worden enkel gebruikt voor veiligheidsdoeleinden tijdens het Festival en worden niet doorgegeven aan derden, behalve aan de bevoegde autoriteit na ontvangst van een formeel verzoek. 
 • De Organisator en/of de officiële ticketverkoper behouden zich het recht voor om de identiteit van de Festivalganger te controleren. 
 • Digitale fotocamera's en/of videocamera's zijn toegestaan op het terrein met uitzondering van (semi-)professionele apparatuur. Ons advies: maak zoveel mogelijk filmpjes en zet ze op de verschillende social media-kanalen! 


TOILETTEN

Gebruik van de toiletten is gratis op Tomorrowland en/of in DreamVille. Het is ten strengste verboden om in het openbaar te urineren. Wordt u betrapt op urineren in het openbaar, dan loopt u het risico dat u wordt verwijderd van het terrein van het Festival en/of DreamVille.

ROKEN

Het is verboden om binnen te roken.

PROMOTIE

Het is verboden om tijdens het Festival flyers te verspreiden of posters op te hangen! Bezoekers die hun eigen evenementen willen promoten, kunnen een advertentie plaatsen in de Tomorrowland-krant die tijdens het Festival onder de bezoekers wordt verspreid. Meer informatie vindt u op promotion@tomorrowland.com.

VEILIGHEID VOOR EN RONDOM HET PODIUM

VERBODEN HANDELINGEN

Crowd surfing en stage diving zijn verboden op het Festival. Verwijdering van het Festivalterrein wanneer deze regel niet wordt nageleefd, is het logische gevolg.

Bezoekers van het Festival en/of DreamVille mogen geen in- en uitgangen en nooduitgangen blokkeren.

VERLIES OF BESCHADIGING

De artiesten en de organisatoren van Tomorrowland kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal, noch voor enig ander ongeval.

OVERMACHT

 • De Festivalorganisator kan Tomorrowland enkel aflassen of verplaatsen wanneer er sprake is van overmacht of als de Festivalorganisator een andere geldige reden kan aantonen om Tomorrowland af te lassen of verplaatsen. Overmacht houdt in, maar beperkt zich niet tot: terreurdreigingen, terreuraanvallen, slechte weersomstandigheden, staking, brand, oorlog, tussenkomst van de overheid, pandemieën, ziekte van artiesten, storingen en/of vertragingen van de technische voorzieningen, storingen en/of vertragingen m.b.t. transport, etc.
 • De Festivalorganisator kan zich genoodzaakt zien om podia te sluiten wegens weersomstandigheden of andere gebeurtenissen van overmacht. Dit leidt niet tot een gedeeltelijke of volledige terugbetaling.

PARKING

 • Er is parkeergelegenheid in de buurt van het Festivalterrein en DreamVille. Tijdens de vouchersale kunt u ook een parkeerticket kopen waarmee u op een van de parkings kunt parkeren. Het is niet mogelijk om een specifieke parkeerplaats of een specifieke parking te reserveren. Na betaling ontvangt u een voucher die u kunt gebruiken om uw auto te parkeren. De periode voor de vouchersale zal worden aangekondigd op onze website. Het is ook mogelijk om tegen contante betaling gebruik te maken van de parking zonder voucher.

 • De bezoeker stemt er uitdrukkelijk mee in om de Festivalorganisator te vrijwaren voor elke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan, diefstal van of andere ongevallen met voertuigen of personen op de officiële parkings van het Festival.

BEPERKING

 • Bezoekers met een beperking kunnen op vertoon van een blauwe parkeerkaart gebruikmaken van de gereserveerde parking. Wij verzoeken u om ons vooraf te verwittigen indien u gebruik wenst te maken van deze parking, door een e-mail te sturen naar support@tomorrowland.com.

 • Mensen met een beperking kunnen het Festivalterrein betreden via een lift. Zij mogen in de lift begeleid worden door maximaal twee begeleiders. Deze begeleiders moeten in het bezit zijn van een geldige Tomorrowland Bracelet, geregistreerd op hun naam.

 • Op het hele terrein is extra verharding aangebracht om het Festivalterrein goed toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.

 

Bijlage 3: Cashless betalingen

Tomorrowland 2023 is een cashless festival.

1.        Cashless - algemeen

1.1      'Cashless betalingen' is de betalingsmethode die gebruikt wordt op het Festival en in DreamVille. De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om andere betalingsmethoden toe te staan, zoals contante betalingen en/of betalingen via andere elektronische apparaten.

1.2      'Pearl' is de officiële munteenheid op het Festival en in DreamVille. Festivalbezoekers kunnen 'Pearls' kopen via het Tomorrowland cashless systeem door een online top-up via de Cashless Account of een top-up op het Festival. De Pearls worden dan geactiveerd op de betreffende drager (Tomorrowland Bracelet of cashless card). De waarde van één (1) Pearl wordt ter beschikking gesteld van de Festivalbezoeker (op www.tomorrowland.com en via de Tomorrowland Account) zodra Pearls kunnen worden gekocht.

1.3      De Festivalorganisator kan niet aansprakelijk worden gesteld als het cashless systeem niet, niet zonder gebreken of slechts gedeeltelijk werkt tijdens het Festival. De Festivalorganisator zorgt in dat geval voor een back-up scenario voor de Festivalbezoekers, bijvoorbeeld door betaalmunten te voorzien.

2.        Cashless - geschillen over transacties

2.1      Top-up transacties

2.1.1   Alle geschillen met betrekking tot online top-up transacties moeten onmiddellijk worden gemeld aan cashless@tomorrowland.com. Klachten met betrekking tot online transacties worden tot drie maanden na afloop van het Festival aanvaard. Festivalbezoekers worden verzocht om de nodige ondersteunende documentatie bij te voegen, wanneer zij met de Festivalorganisator communiceren.

2.1.2 In geval van vastgestelde en bevestigde fouten met betrekking tot cashless transacties op het Festival door de Organisator van het Festival, geeft de Organisator van het Festival een correctiebon uit.  De Festivalbezoeker kan deze correctiebon voorleggen aan de Cashless Customer Service van het Festival, die de geldigheid van de correctiebon zal verifiëren en Pearls in overeenstemming daarmee zal opwaarderen.

2.1.3   Festivalbezoekers moeten geschillen over top-up transacties die op het Festival plaatsvinden, zowel melden aan een cashless customer service punt op het Festival, als ze per e-mail opsturen naar cashless@tomorrowland.com. De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om geschillen te weigeren als er geen bewijs of documentatie met betrekking tot het geschil is ingediend. Festivalbezoekers kunnen via hun Cashless Account top-up transacties volgen.

2.2      Andere transacties

Alle andere transactiegeschillen moeten zo snel mogelijk worden gemeld aan het cashless customer service punt op het Festival.

2.3      Ondersteuning in geval van verlies of diefstal van de waarde

2.3.1   De Festivalorganisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of verlies van de cashless drager (Tomorrowland Bracelet of cashless card) waarop de 'Pearls' worden bijgevuld nadat die drager aan de Festivalbezoeker is geleverd.

2.3.2   In geval van verlies of diefstal kunnen Festivalbezoekers hun cashless drager deactiveren via hun Cashless Account of door langs te gaan bij een cashless customer service punt op het Festival.

2.4      Refunds

2.4.1   Met uitzondering van de Bonus Pearls en de Pearls die door de Festivalorganisator zijn voorgeladen, dewelke niet terugbetaalbaar zijn, kunnen Pearls enkel na afloop van het Festival worden terugbetaald. De Festivalorganisator betaalt dus geen enkele Pearl terug tijdens het Festival (zelfs niet als een Festivalbezoeker de toegang tot het Festival wordt geweigerd).

2.4.2   Alle refunds zijn onderworpen aan een refund fee, die gecommuniceerd wordt aan de Festivalbezoeker op www.tomorrowland.com zodra Pearls kunnen worden gekocht.

Automatische refunds

2.4.3   Alle online top-up transacties via de Cashless Account worden automatisch terugbetaald indien ze geïmplementeerd zijn door internationale merken. De internationale merken zijn: Bancontact, iDeal, VISA en Mastercard. De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om betalingsmethoden toe te voegen of te verwijderen indien nodig.

2.4.4   De Festivalorganisator streeft ernaar om de automatische refunds uit te voeren binnen 7 dagen na afloop van het Festival. Die timing is onderhevig aan mogelijke vertragingen die buiten de controle van de Festivalorganisator vallen. De refunds worden volgens dezelfde betalingsmethode uitgevoerd als diegene die gebruikt is voor de online top-up. De timing wanneer de betaling zichtbaar is op het bewijs van de elektronische betalingsmethode, hangt af van de munteenheid, het land en de nodige verwerkingstijd waar de betalingsverwerker is gevestigd.

2.4.5   Refunds die in aanmerking komen voor automatische refund, gebeuren automatisch. De Festivalorganisator kan niet bepaalde betalingen manueel blokkeren, noch is de Festivalorganisator gemachtigd om de betalingswijze van de refund te wijzigen.

Manuele refunds

2.4.6   Manuele refunds zijn van toepassing op alle bedragen die via een cashless customer care punt op het Festival op de cashless drager worden opgeladen.

2.4.7   Manuele refunds kunnen worden aangevraagd tot 14 augustus 2023, 23u59 CET. Aanvragen voor refund die na deze datum worden ingediend, worden niet meer in aanmerking genomen. Festivalbezoekers wordt aangeraden om maximaal gebruik te maken van online top-ups.

2.4.8   De Festivalorganisator streeft ernaar om binnen zeven werkdagen na afloop van de registratieperiode voor deze refunds te starten met het refund proces. Deze timing is onderhevig aan mogelijke vertragingen die buiten de controle van de Festivalorganisator vallen. De refunds worden uitgevoerd met behulp van de betalingsmethode die door de Festivalbezoeker is vermeld in het 'manual refund formulier'.

2.4.9   Omdat manuele refunds individueel worden verwerkt, is er een minimale verwerkingstijd tussen de notificatie van het cashless systeem en de effectieve betaling. Deze verwerkingstijd zal ongeveer drie bankwerkdagen in beslag nemen. De Festivalorganisator kan niet aansprakelijk worden gesteld binnen deze minimale verwerkingstijd. De verwerkingstijd is afhankelijk van de gekozen refund methode.

2.4.10 Festivalbezoekers zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste refund informatie aan de Festivalorganisator. Indien Festivalbezoekers de Festivalorganisator niet de juiste informatie geven, behoudt de Festivalorganisator zich het recht voor om de terugbetaling niet uit te voeren.

2.4.11 NON SEPA-refunds zijn onderworpen aan extra bankkosten van € 7,00, die in mindering worden gebracht van het terugbetalingsbedrag. Deze betalingen vereisen een extra verwerkingstijd van minstens drie bankwerkdagen en zijn onderworpen aan extra bankkosten die worden opgelegd door de verkrijgende bank. Deze kosten worden betaald door de Festivalbezoekers.

3.        Derde dienstverleners

3.1       Het cashless payment systeem van Tomorrowland wordt de Festivalbezoekers aangeboden met de steun van 2 leveranciers/betalingsproviders: Intellitix en Ingenico.

 

Bijlage 4: Add-on sale

1. Algemeen

1.1 Een Tomorrowland Add-On is een extra aankoop bij de Festivalorganisator voor de levering van diensten, al dan niet door een onafhankelijke derde partij, bijvoorbeeld restaurants, aanbieders van kluisjes en parking, die actief zijn op of rond het Festivalterrein.

 Als U Add-Ons koopt, is de voormelde derde partij mogelijks Uw contractant. U gaat desgevallend een overeenkomst met hen aan en bent onderworpen aan hun eigen voorwaarden voor de verrichte aankoop. Merk op dat deze voorwaarden desgevallend doorslaggevend zijn in geval van conflict of onduidelijkheid. De Festivalorganisator is in die situaties vrijgesteld van elke contractuele aansprakelijkheid met betrekking tot de aangekochte diensten ten opzichte van U.

1.2 Elke aankoop van Vouchers is definitief. Het is niet mogelijk om een Voucher te annuleren of te wijzigen.

1.3 In geval van overmacht die de uitvoering van de diensten met betrekking tot de Voucher verhindert, zal de waarde van de Vouchers worden gecompenseerd conform de toepasselijke wetgeving. Er kan geen verdere schadevergoeding worden geëist. 

 

Bijlage 5: DreamVille

1.1 Tickets voor DreamVille kunnen alleen worden gekocht als onderdeel van een DreamVille Package of als onderdeel van een Travel Package, waarbij een specifiek type DreamVille-accommodatie wordt gecombineerd met een Full Madness Regular of Comfort Pass, waarmee toegang tot het Festival en bepaalde gebieden in DreamVille wordt verleend gedurende het hele Festivalweekend waarvoor de package is gekocht.

1.2 Een Magnificent Greens Package is geldig per PERSOON en niet per tent. Een Magnificent Greens Tent Package, Easy Tent Package, Easy Tent Supreme Package en DreamLodge Package is geldig per TENT, een Relax Room Package, Spectacular Relax Room Package, Kokono Package, Cabana Package, Ensuite Package of ander Montagoe Package is geldig per KAMER.

1.3 Bij de aankoop van een Magnificent Greens Package bent u verzekerd van een plekje op de camping. Het is niet mogelijk om een specifieke plaats te reserveren.

1.4 Voertuigen, motorfietsen, aanhangwagens, caravans of campers zijn niet toegestaan in DreamVille.

1.5 Door een ticket te kopen voor een DreamVille Cabana, DreamLodge, Ensuite, Camp2Camp Friendship Area, Camp2Camp Pre-Pitched Area, Spectacular Relax Room, Supreme EasyTent, Spectacular DreamLodge, Relax Room, andere Montagoe Packages of Mansion, gaat U automatisch akkoord met de voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op deze accommodaties en die U terugvindt op de betreffende pagina op de website.

1.6 Bij het uitchecken uit Uw DreamVille-accommodatie, controleert de Festivalorganisator de staat van de accommodatie. De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om U de kosten aan te rekenen voor herstelling van schade, die met opzet, door nalatigheid of roekeloos gedrag door U is veroorzaakt aan de accommodatie. Alle materialen en bijbehorende prijzen zijn verkrijgbaar bij het onthaal van DreamVille.

1.7 In geval van schade behoudt de Festivalorganisator zich het recht voor om deze kosten onmiddellijk in rekening te brengen. Mocht deze schade na Uw vertrek aan het licht komen, dan behoudt de Festivalorganisator zich het recht voor om een factuur voor het bedrag naar het geregistreerde adres te sturen. Om deze situatie te voorkomen, wordt U aangeraden om langs de onthaalbalie van DreamVille te gaan om uit te checken aan het eind van Uw verblijf.

 

Bijlage 6: Business Packages

1. Algemeen

1.1 Business Packages zijn de B2B-pakketten, die onder deze naam te koop worden aangeboden via de Officiële verkoopskanalen en zijn te onderscheiden van de Exclusive Packages. Business Packages kunnen alleen worden aangekocht door een rechtspersoon met een geldig BTW-nummer (de ‘Onderneming’). Een Business Package is inclusief niet-gepersonaliseerde toegangstickets voor het Festival en verleent toegang tot het Festival en de speciale B2B-ruimtes (Balcony of The Lounge by Villaformosa, telkens inclusief drankjes en eten) over het hele terrein van het Festival. Business Packages zijn exclusief DreamVille-tickets.

1.2 Verlies of diefstal van het ticket valt onder de verantwoordelijkheid van de Onderneming die het ticket heeft gekocht, en geeft geen recht op terugbetaling of een nieuw ticket/Tomorrowland Bracelet.

1.3 De Onderneming is verplicht om een Business Package-aanvraag in te vullen om B2B-tickets te kopen. Er geldt altijd een minimale aankoopverplichting van 10 B2B-tickets. Een aankoop moet altijd worden goedgekeurd door de Festivalorganisator.

1.4 Een aangekocht Business Package geeft de Onderneming niet het recht om de B2B-zone te gebruiken voor B2C-incentives van de Onderneming. Indien de Festivalorganisator enige vorm van online communicatie, reclame, wedstrijden of andere incentives rond de B2B-ruimte of Lounge door de Onderneming vaststelt, heeft de Festivalorganisator het recht om de tickets te annuleren en behoudt hij zich het recht voor om verdere schadevergoeding te eisen.

1.5 Een B2B-incentive is enkel toegestaan indien de Onderneming geen gebruik maakt van enige vorm van zichtbare commerciële communicatie met betrekking tot het Business Package.

1.6 Het is de Onderneming niet toegestaan om B2B-ruimte door te verkopen en de Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om de tickets te annuleren en verdere schadevergoeding te eisen indien deze regel niet wordt nageleefd.

1.7 B2B-tickets worden digitaal per mail naar de Main Buyer verstuurd. Houders van een B2B-ticket moeten hun e-ticket meebrengen naar de B2B-zone bij de hoofdingang om toegang te krijgen tot het Festival en de B2B-zone.

1.8 B2B-tickets zijn niet gepersonaliseerd.

1.9 B2B-tickets kunnen niet geannuleerd of terugbetaald worden.

2. Betaling

2.1 Indien de aanvraag van de Onderneming voor een Business Package is goedgekeurd door de Festivalorganisator, ontvangt de Onderneming een pro forma factuur met betaalinstructie. Betaling moet uiterlijk zeven (7) dagen na verzending van deze pro forma factuur naar de Onderneming ontvangen zijn door de Festivalorganisator.

2.2 Bij niet-tijdige betaling zijn de bepalingen van de Belgische Wet Betalingsachterstand Handelstransacties van toepassing.

2.3 Alle prijzen zijn inclusief 21 % BTW. Alle BTW en taksen zijn verschuldigd door de Onderneming. 

2.4 De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om bij niet-tijdige betaling de betreffende bestelling te annuleren. In dergelijk geval heeft de Festivalorganisator het recht om een administratiekost van 10% van de prijs van de bestelde Business Packages aan te rekenen.

3. Huisregels

Om ervoor te zorgen dat alle bezoekers van de B2B-zone een optimale ervaring hebben, worden ontblote lichaamsdelen niet getolereerd. Het voorgaande doet geen afbreuk aan de Huisregels van het Festival zoals opgenomen in Bijlage 2.

 

Bijlage 7: Buurtverkopen

1. Definities

1.1 Buurtverkopen: De bijzondere verkoopsmomenten van Garantietickets, Voordeeltickets en Rupelstreektickets voor de gedomicilieerde buurtbewoners rondom het Festival. De praktische details van de Buurtverkopen (inclusief prijzen) worden voorafgaand aan de respectievelijke Buurtverkopen bekendgemaakt op de Buurtwebsite.

1.2 Garantietickets: De gegarandeerde mogelijkheid tot aankoop, gedurende een specifieke verkoop periode,  van bepaalde types Festivaltickets voor de gedomicilieerde inwoners van Boom of Rumst. Garantietickets omvatten enkel en alleen Full Madness Passes, Magnificent Green Passes en Dagtickets en kunnen worden aangekocht aan de geafficheerde prijzen voor de Belgian pre-sales. 

1.3 Voordeeltickets: Een beperkt aantal Festivaltickets die de gedomicilieerde inwoners van Boom of Rumst gedurende een specifieke verkoop periode kunnen aankopen tegen een gereduceerde prijs (i.e. met korting op de geafficheerde prijzen voor de Belgian pre-sales, zoals op voorhand bekendgemaakt op de Buurtwebsite ). Voordeeltickets omvatten enkel en alleen Full Madness Passes.

1.4 Rupelstreektickets: Een beperkt aantal Festivaltickets die de gedomicilieerde inwoners van de Rupelstreek gedurende een specifieke verkoop periode kunnen aankopen. Rupelstreektickets omvatten enkel en alleen Full Madness Passes en Magnificent Greens Passes en kunnen worden aangekocht aan de geafficeerde prijzen voor  de Belgian pre-sales.

1.5 Rupelstreek: de gemeentes Aartselaar,  Hemiksem, Niel, Schelle en Willebroek

1.6 Buurtwebsite: Voor inwoners van Boom en Rumst is dit https://www.tomorrowland.com/en/boom-rumst/welkom. Voor inwoners van de Rupelstreek is dit https://www.tomorrowland.com/en/rupelstreek/welkom.  

1.7 Full Madness Pass: Een Festivalticket dat toegang geeft tot het Festival op vrijdag, zaterdag en zondag van het betreffende Festivalweekend (3 dagen in totaal).

1.8 Magnificent Greens Pass: Een Festivalticket dat toegang geeft tot het Festival op vrijdag, zaterdag en zondag van het betreffende Festivalweekend (3 dagen in totaal) en tot de Magnificent Greens Zone op DreamVille van donderdag tot en met maandag van het betreffende Festivalweekend (5 dagen in totaal).

2. Algemeen

2.1 Vanuit het Tomorrowland gedachtengoed  ‘Love our Neighbours’ wenst de Festivalorgnisator de gedomicilieerde buurtbewoners rondom het Festival de kans te geven het Festival te bezoeken. 

3. Tickets

Voordeeltickets

3.1 De Voordeeltickets worden aangeboden in een aparte verkoopsperiode en via een apart verkoopskanaal, toegankelijk via de Tomorrowland Account.

3.2 Enkel de gedomicileerde buurtbewoner (Boom of Rumst) in kwestie kan een Voordeelticket aankopen. Voordeeltickets zijn persoonlijk. Het is niet mogelijk een Voordeelticket voor iemand anders aan te kopen of het aangekochte Voordeelticket aan iemand anders te geven.

3.3 Elke gedomicilieerde buurtbewoner (Boom of Rumst) kan tijdens de verkoopsperiode van Voordeeltickets maximaal één (1) Voordeelticket (zijnde een Full Madness Pass) aankopen. Indien U desondanks deze restrictie toch méér dan één (1) ticket aankoopt, behoudt de Festivalorganisator zich het recht voor een order of al uw orders te annuleren.

3.4 Het is niet toegelaten zowel Voordeeltickets tijdens de Buurtverkoop aan te kopen als andere Festivaltickets tijdens dezelfde of een andere ticketverkoop. Indien U bovenop een Voordeelticket nog een ander Festivalticket, tijdens dezelfde of een andere verkoop heeft aangekocht, behoudt de Festivalorganisator zich het recht voor een order of al uw orders te annuleren.

3.5 Bij de verkoop van Voordeeltickets worden er geen Tomorrowland Bracelets naar de Klant verzonden. De Klant dient zijn Festivalticket op te halen tijdens het afhaalmoment voor Buurtverkoop dat plaatsvindt in Provinciaal Domein De Schorre en waarvan op voorhand via de Buurtwebsite de datum en het tijdstip wordt gecommuniceerd. Aan de Boom/Rumst Box Office op het Festival zal de Klant zijn Festivalticket kunnen omruilen tegen een toegangsbandje.

3.6 Voordeeltickets kunnen na aankoop niet op de Exchange Desk worden gezet. Indien U na aankoop geen gebruik wenst te maken van Uw Voordeelticket, dan kunt u uw geld terugvragen aan de kassa op het Festival, tijdens de openingsuren van het Festival. Voordeeltickets zijn verder niet in te wisselen of te annuleren.

Garantietickets

3.7 De Garantietickets worden aangeboden in een aparte verkoopsperiode en via een apart verkoopskanaal, toegankelijk via de Tomorrowland Account. Garantietickets worden enkel aansluitend op de verkoop van de Voordeeltickets verkocht, wanneer de Voordeeltickets zijn uitverkocht.

3.8 Enkel de gedomicileerde buurtbewoner (Boom of Rumst) in kwestie kan een Garantieticket aankopen. Voordeeltickets zijn persoonlijk. Het is niet mogelijk een Garantieticket voor iemand anders aan te kopen of het aangekochte Garantieticket aan iemand anders te geven. 

3.9 Elke gedomicilieerde buurtbewoner (Boom of Rumst) kan tijdens de verkoopsperiode van Garantietickets maximaal één (1) Garantieticket aankopen, met een keuze uit een Full Madness Pass oftewel een Magnificent Greens Package oftewel een Dagticket. Indien U desondanks deze restrictie toch méér dan één (1) ticket aankoopt, behoudt de Festivalorganisator zich het recht voor een order of al uw orders te annuleren.

3.10 Het is niet toegelaten zowel Garantietickets tijdens de Buurtverkoop aan te kopen als andere Festivaltickets tijdens dezelfde of een andere ticketverkoop. Indien U bovenop een Garantieticket nog een ander Festivalticket, tijdens dezelfde of een andere verkoop heeft aangekocht, behoudt de Festivalorganisator zich het recht voor een order of al uw orders te annuleren.

3.11 Bij de verkoop van Garantietickets worden de Tomorrowland Bracelets in een Treasure Case verzonden naar het verzendadres dat U opgeeft tijdens uw aankoop. Hiervoor wordt dezelfde procedure gevolgd en zijn de dezelfde regels van toepassing als bij Festivaltickets aangekocht tijdens de Belgian Pre-Sale, WorldWide Pre-Sale of WorldWide Ticket Sale.

3.12 Garantietickets kunnen na aankoop op de Exchange Desk worden gezet, zolang de Exchange Desk geopend is. Garantietickets zijn verder niet in te wisselen of te annuleren.

Rupelstreektickets

3.13 De Rupelstreektickets worden aangeboden in een aparte verkoopsperiode en via een apart verkoopskanaal, toegankelijk via de Tomorrowland Account. 

3.14 Enkel de gedomicileerde buurtbewoner (Rupelstreek) in kwestie kan een Rupelstreekticket aankopen. Het maximaal aan te kopen aantal Rupelstreektickets per gedomicieerde buurtbewoner (Rupelstreek) tijdens de verkoopsperiode van Rupelstreektickets is vier (4) Rupelstreektickets voor in totaal vier (4) personen.  

3.15 Rupelstreektickets voor het Festival worden u bezorgd via een e-ticket en moeten per ticket worden gepersonaliseerd door naam, e-mailadres en nationaliteit van de Festivalbezoeker in te voeren. De Festivalbezoeker kan Uzelf zijn of andere mensen voor wie U deze tickets koopt. Elke Festivalbezoeker met een Rupelstreekticket op zijn/haar naam moet zelf gedomicilieerd inwoner zijn van de Rupelstreek.

Tenzij anders vermeld door de Festivalorganisator, moet deze personalisatie van het Festivalticket plaatsvinden binnen de periode die vermeld staat in de bevestigingsmail van het e-ticket die u wordt opgestuurd. Nà deze periode is de personalisatie definitief en kunnen de verstrekte persoonsgegevens niet meer worden gewijzigd. De personalisatie van Rupelstreektickets verloopt via dezelfde procedure en volgens dezelfde regels als Festivaltickets aangekocht via de Belgian Pre-Sale, WorldWide Pre-Sale en WorldWide Ticket Sale.

3.16 Bij Rupelstreektickets worden de Tomorrowland Bracelets in een Treasure Case verzonden naar het verzendadres opgegeven tijdens de aankoop van de Rupelstreektickets. Hiervoor wordt dezelfde procedure gevolgd en zijn de dezelfde regels van toepassing als bij Festivaltickets aangekocht tijdens de Belgian Pre-Sale, WorldWide Pre-Sale of WorldWide Ticket Sale.

3.17 Rupelstreektickets kunnen na aankoop op de Exchange Desk worden gezet, zolang de Exchange Desk geopend is. Rupelstreektickets zijn verder niet in te wisselen of te annuleren.

4. Controle

4.1 Voor Voordeel- en Garantietickets zullen de Gemeenten Boom en/of Rumst (naar gelang het geval) steeds aan de hand van Uw naam, voornaam, geboortedatum en het adres in uw Tomorrowland Account nakijken of U effectief gedomicilieerd inwoner bent van Boom of Rumst. Indien de Festivalorganisator van de Gemeenten Boom en/of Rumst doorkrijgt dat U geen gedomicilieerd inwoner bent van de betreffende gemeente en U desondanks toch een Voordeel- of Garantieticket heeft aangekocht, dan behoudt de Festivalorganisator het recht voor een order of al uw orders te annuleren. Hierbij zal de Ticket Refund Fee aangerekend worden.

4.2 Voor Rupelstreektickets zullen de Gemeenten van de Rupelstreek steeds aan de hand van de naam, voornaam, geboortedatum en het adres opgegeven tijdens personalisatie nakijken of élke Festivalbezoeker effectief gedomicilieerd inwoner van de Rupelstreek is. Indien de Festivalorganisator van de betreffende gemeente doorkrijgt dat U dan wel één of alle andere personen voor wie U een Rupelstreekticket heeft aangekocht geen gedomicilieerd inwoner bent/is van de betreffende gemeente en U desondanks toch een Rupelstreekticket heeft aangekocht, behoudt de Festivalorganisator het recht voor een order of al uw orders te annuleren. Hierbij zal de Ticket Refund Fee aangerekend worden.

4.3 Persoonsgegevens worden ten allen tijde verwerkt conform de geldende privacywetgeving, conform de principes van proportionaliteit en op grond van het gerechtvaardigde belang dat de Festivalorganisator daarbij heeft.